Skip navigation


Rigsrevisionen om opdatering af Cancerregistret

28-11-2007
PRESSEMEDDELELSE - Rigsrevisionen vurderer i ”Beretning til Statsrevisorerne om Cancerregistreret”, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har varetaget driften af Cancerregistret tilfredsstillende. Læs mere.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, udtaler i den anledning:

Vi må konstatere af varetagelsen af Cancerregistret ikke har været tilfredsstillende. Moderniseringen og opdateringen af registret er desværre ikke gået hurtigt nok.

Ministeriet har allerede sat en række initiativer i værk, og Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ambitiøs tidsplan, der sikrer, at alle udestående problemer forventes at være løst inden udgangen af næste år. Ministeriet følger nu driften af Cancerregistret tæt, og der er maksimal fokus på dette arbejde både i ministeriets ledelse og i Sund-hedsstyrelsen. Arbejdet er intensiveret, så vi kommer i mål hurtigt.”

Sundhedsministeren glæder sig over, at udviklingen i kræftbehandlingen er på rette spor.

Tal fra Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret dokumenterer udviklingen for kræftdødelighed og overlevelse fra 2000-2005, og jeg kan konstatere, at det går den helt rigtige vej. Kræftdødeligheden er faldet med seks procent fra 2000-2005, og over-levelsen for stort set samtlige kræftformer er i samme periode steget.”

Der er nedsat en opfølgningsgruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som hvert kvartal følger op på tidsplanen for moderniseringen af Cancerregistret. Allerede sidste år blev der nedsat en ekstern føl-gegruppe, som også følger arbejdet.

Kontakt: Anni Lundqvist, pressemedarbejder, mobil 4082-0634


Sidst opdateret 11-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |