Skip navigation


Patientkontorer, rådgivning og vejledning

Patientkontorerne informerer, vejleder og rådgiver patienter om sundhedsvæsenets ydelser. Patientkontorerne vejleder også om de nationale samt de europæiske regler for behandling i udlandet. Alle regioner har patientkontorer med patientvejledere.

Der er i alle regioner etableret patientkontorer med patientvejledere.

Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit og udvidet frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer m.m. Patientkontorerne vejleder også om de nationale samt de europæiske regler for behandling i udlandet.

Patientkontorerne skal bistå patienter, der ønsker at benytte det frie eller udvidede frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil.

Patientkontorerne skal bidrage til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen.

Patientkontorerne skal også bistå med vejledning og rådgivning om andre patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende patientrettigheder og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. Patientkontorerne skal fx. hjælpe patienter med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed. Man kan indgive klage om alle forhold i sundhedsvæsenet til patientkontoret inden for den gældende klagefrist. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret. Man kan også sende klagen direkte til de enkelte klage- eller erstatningsmyndighed.

Med en patients mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykke kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives.

Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet.

Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed.

Hvis man ønsker yderligere information om patientkontorerne, kan man kontakte sin region.

Patientkontorerne er reguleret i sundhedsloven § 51 og i "Bekendtgørelse nr. 1659 af 27. december 2013" om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner.


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |