Skip navigation


Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner

PULJE - Puljen har til formål at øge tilskud til kompetenceløft for sundhedspersoner inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb.

Som led i Strategi for digital sundhed 2018-2022, er der på finansloven for 2018 afsat midler til understøtte strategiens indsatser. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje, der har til formål at understøtte et kompetenceløft for sundhedspersoner inden for digitale kompetencer.

Puljens formål

Puljen har til formål at øge tilskud til kompetenceløft for sundhedspersoner inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb. Med puljemidlerne er målet at give tilskud til projekter der skal udvikle og etablere uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau.

Puljemidlerne målrettes faggrupperne SOSU-assistenter, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger m.v. i den primære og sekundære sektor.

Der lægges vægt på at projekterne inddrager digitale værktøjer og teknologi af strategisk relevans i projektets leverancer, herunder i særlig grad brede indsatser fra strategien for digital sundhed 2018-2022. Derudover lægges der vægt på, at projekterne søger at løfte brede grupper af sundhedsfaglige.

Baggrund

Med Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 ønsker strategiens parter, at understøtte sundhedsaktører i at skabe sammenhæng på tværs af de enkelte kontakter. Flere opgaver kan med digitalisering løses tæt på borgeren i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der ser på det hele menneske og ikke kun på den enkelte diagnose. Ved at stille de nyeste digitale redskaber og infrastruktur til rådighed, er målet er at sætte borgerens behov i centrum og gøre hverdagen lettere for sundhedspersoner. Det skal bidrage til at sikre en bedre og mere sammenhængende behandling og pleje for borgere og pårørende. 

Den øgede digitalisering kræver, at de rette kompetencer er til stede til at skabe forandringer med digitalisering og til at indgå i nye digitalt understøttede opgave, og her oplever nogle sundhedspersoner, at de kommer til kort som følge af den hurtige overgang til digitalt understøttede arbejdsopgaver. Digitale værktøjer som digital understøttet genoptræning, telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL, virtual reality, og patientrapporterede oplysninger, giver sundhedspersoner flere muligheder for at løfte behandlingen af borgeren, men stiller samtidigt nye krav til den sundhedsfaglige.

Sundhedsvæsenets aktører står derfor over for en stor opgave med at opkvalificere og efteruddanne det sundhedsfaglige personale, således at den enkelte sundhedsperson føler sig i stand til at udnytte de muligheder de digitale værktøjer bringer med sig.   

Indførelse af velfærdsteknologi kræver tilpasninger i arbejdsgange, mindset og kulturen i organisationen. Ændringen sker ikke natten over, den tager tid, det er en proces, der starter sammen med den konkrete teknologi. Noget af tilpasningen sker fra organisationen, hvor ledelsen bærer et stort ansvar, mens en anden del af omstillingen, skal foregå hos den enkelte sundhedsfaglige.   

Som led i strategiens initiativ 5.1, ”Digitale velfærdsløsninger ud til borgeren”, ønsker strategiens parter derfor at anspore kommuner og regioner til at samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at udvikle efteruddannelses- og opkvalificeringsforløb der sigter mod at løfte den sundhedsfagliges teknologiforståelse og anvendelseskompetencer i forbindelse med brug af digitale teknologier i mødet med patienten. 

 

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceløftet er kommunale og regionale sygeplejersker, SOSU-assistenter og –hjælpere, ergoterapeuter, og læger, som i dagligdagen beskæftiger sig med digitalt understøttede behandlingsforløb, hjemmemonitorering eller datadrevne teknologier i mødet med borgeren. 
 

Krav til ansøgere

Der kan søges midler til udvikling og etablering af uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau. Herunder også at udvikle og styrke kapaciteten inden for undervisning i digitale kompetencer hos offentlige aktører og uddannelsesinstitutioner.       

Det er et krav at projektet inddrager følgende elementer af digitale kompetencer i de fremtidige uddannelser/forløb:    

 • Teknologiforståelse og forandring. Handler om at have kompetencer til at forstå hvad der sker i samspillet mellem teknologi, faglighed og de mennesker der anvender eller berøres af de digitale værktøjer. Herunder evnen til at vurdere hvornår hvor, hvornår og for hvem teknologien giver mening, og hvordan den langsigtede forandring sikres.   
 • Anvendelseskompetencer. Anvendelseskompetencer handler om at mestre de digitale løsninger og redskaber, der er nødvendige i ens faglige hverdag. Det handler derudover om, at sundhedspersonen skal have et overblik, hvor og hvordan de data der skabes indgår, og så handler det om at medarbejderne skal kunne omgås data på en sikker og forsvarlig måde. 
 • Formidling og kommunikation i mødet med borgeren. Formidlings- og kommunikationskompetencer handler om at sundhedspersonen skal kunne kommunikere digitalisering og teknologiske muligheder til borgere om hvordan løsningerne skal anvendes. Derudover handler det om, at kunne anvende digital kommunikation, og om at kunne vurdere de forskellige muligheder for almindelig kommunikation vha. digitale løsninger. 

Uddannelsen eller kursets indhold kan fx tage udgangspunkt eller inddrage komponenter fra KL’s arbejde med det digitale kompetencehjul, herunder hovedkomponenterne ”anvendelse”, ”teknologiforståelse” og ”formidling og kommunikation”. Information om det digitale kompetencehjul kan tilgås her: "Fremtidens digitale kompetencer"

 

Hvem kan søge?

Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner med mulighed for at søge i samarbejde med én eller flere uddannelsesaktører. Puljen giver også mulighed for at kommuner og regioner søger sammen i et eventuelt tværsektorielt projekt.   

Økonomi

Der er afsat 10 mio. kr. i 2018. Der ydes fra minimum 1,0 mio. kr. op til 2,5 mio. kr. i tilskud pr. ansøgning til bl.a. etableringsomkostninger og projektledelse i forbindelse med forberedelse og godkendelse af uddannelsesforløb. 
 

Udgifter til projektfase og etablering skal afholdes inden 31. december 2019. Det stilles som krav, at ansøgerne stiller med en egenfinansiering der svarer til det ansøgte beløb.    

Hvad kan der ansøges om støtte til?     

 • Løn til ansættelse af projektleder og deltagere i projektgruppe
 • Honorering af relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang 
 • Understøttende materialer i begrænset omfang 
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i møder og workshops 
 • Transport efter statens laveste takst 
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang). 
 • Udvikling og formidling af materialer, der er afgørende for projektets gennemførelse 
 • Revision af projektets regnskab      

Hvad kan der ikke søges til?   

Der kan ikke ansøges om midler til:

 • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift og opgavevaretagelse
 • Køb af it-udstyr og andet apparatur, som ikke direkte understøtter projektets realisering
 • Forskningsprojekter der ikke munder ud i et konkret uddannelsesforløb eller løft af en eksisterende uddannelse
 • Dækning af moms, der kan afløftes   

Øvrige betingelser for at modtage støtte?   

Det er krav, at ansøger stiller det udarbejdede materiale til rådighed for andre kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner efter endt projektperiode, således at modulet fremadrettet kan udbydes af andre aktører (kommuner, regioner eller uddannelsesinstitutioner). Herunder beskrivelser af indhold, opbygning, læringsmål etc. 
 

Såfremt uddannelsesforløbene skal indgå som modul i grunduddannelsen, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, udbydes som kursus på professionshøjskoleniveau, eller indgå som fag i en sundhedsfaglig masteruddannelse, forudsættes det, at de nye eller tilpassede forløb indberettes til relevante myndigheder, med henblik på godkendelse. 
 
Udvælgelseskriterier   

 1. I hvilken grad det af ansøgningen klart og præcist beskrives, hvordan projektet understøtter puljens formål.   
 2. I hvilken grad, der er opstillet klare mål for projektet samt kriterier for, hvornår projektets formål er opfyldt.
 3. I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring.
 4. I hvilken grad ansøgningen beskriver et formål der sigter mod et bredt løft af sundhedsfaglige. Herunder at det præcist fremgår, hvordan projektets leverancer skal medvirke til at løfte en bred gruppe af sundhedsfaglige.
 5. I hvilken grad ansøger indarbejder indsatser og teknologier af strategisk relevans jf. strategi for digital sundhed 2018-2022, i projektets leverancer.
 6. Det vil vægte positivt i vurderingen af projektansøgningen, hvis der står både region(er) og kommune(r) bag.   

Erfaringsopsamling og afrapportering

 • Projektet forpligter sig til at deltage i et videndelingsarrangement/workshop i løbet af året, hvor foreløbige erfaringer og resultater deles med øvrige modtagere af puljemidlerne.

 • Projektet forpligter sig ligeledes til at indsende revisorpåtegnet regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet samt en afsluttende rapportering. Begge på et overordnet niveau.

Sidst opdateret 10-07-2018
Frist og spørgsmål til puljen:

Ansøgningsfrist :
Mandag den 1. oktober 2018 kl. 12:00 .
Ansøgningen skal sendes underskrevet og elektronisk, til mach@sum.dk, med ssbo@sum.dk som cc.


I emnefeltet skrives ”Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner”.


Spørgsmål:
Spørgsmål kan sendes til
mach@sum.dk - senest den 24. september 2018.

Generelle spørgsmål af interesse for det brede ansøgerfelt, vil blive lagt på hjemmesiden i anonymiseret form.

 


Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budgetskema:

Hent skemaer (Word) 
Hent vejledning til de 3 skemaer (pdf)

Ansøgningen må maksimalt fylde 5 sider ekskl. budgetskemaer mv. og evt. andre bilag ansøger har vedlagt.


Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning primo december 2018.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055