Skip navigation


Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for oplysningsvirksomhed om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter.   

Der er i alt op til 900.000 kr. til fordeling i 2019.   

Der kan søges om midler til   

·        Landsdækkende rådgivning via telefon og internet om afhængighedsskabende lægemidler eller rådgivning af smertepatienter eller pårørende til smertepatienter

·        Udvikling og afholdelse af kortere kurser målrettet ansatte og frivillige medarbejdere i foreninger og organisationer med henblik på rådgivning af smertepatienter eller rådgivning om afhængighedsskabende lægemidler.

·        Udvikling/revision, produktion og distribution af informationsmaterialer og vidensformidling gennem diverse platforme om afhængighedsskabende lægemidler eller målrettet smertepatienter.   

Vurdering af ansøgninger

Der vil generelt blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre indsatserne. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer kan dokumentere erfaring og relevante kvalifikationer inden for de nævnte områder.   

Generelle betingelser for tilskud

Det er primært private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Der ydes ikke tilskud til privatpersoner.   

·        Der gives tilskud til konkrete aktiviteter samt til indirekte afledte omkostninger ved disse aktiviteter.

·        Der gives ikke støtte til lokale projekter, såsom væresteder.   

Foreningen/organisationen skal kunne efterleve følgende krav:

·        Der skal være udpeget en ansvarlig for foreningen/organisationen.

·        Skal have eksisteret i mindst to år (afsluttede reviderede regnskaber).

·        Skal have en omsætning på mindst 25.000 kr. i senest afsluttede årsregnskab.   

Tidsplan

 

Ansøgningsfristen er den 30. marts 2019 kl. 12.00 

Efter ministeriets beslutning om endelig fordeling af midlerne for 2019 vil organisationerne/foreningerne hurtigst muligt modtage orientering om evt. tilsagn med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt driftsstøtte. Det forventes, at orienteringen kan ske ultimo april 2019. 


Sidst opdateret 25-02-2019
Kontakt:
Charlotte Robson Overby
Fuldmægtig
Tlf.: 72 26 94 46
Mail:
cro@sum.dk   

Ansøgning:

Ansøgningen og budgettet skal sendes på e-mail til: sum@sum.dk  og cro@sum.dk og skal være ministeriet i hænde senest den  30. marts 2019 kl. 12:00.

Bemærk, at yderligere bilag til ansøgningen bør begrænses mest muligt, og vil kun indgå i vurderingen i den udstrækning det skønnes relevant. Selve ansøgningen må max. fylde 5 A4 sider (ekskl. budget, almindelig sideopsætning).   


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055