Fra: 04-12-2018 til: 04-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SøfartsstyrelsenSUM foreslår nærmere tidspunkt for møde om sygesikring af søfarende04-12-20181606204769419
SøfartsstyrelsenKvittering for modtagelse af mail om sygesikring for søfarende samt anmodning om dato for møde herom04-12-20181606204769379
HSPASpørgsmål til Health Systems Performance Assessment-gruppen angående rapport om efficiency og landespecifikke surveysvar30-11-20181608741767575
DigitaliseringsstyrelsenSvar på spørgsmål om engelsk oversættelse af strategien "Sundhed i fremtiden - Ansvarlig brug af data til gavn for patienten"03-12-20181610781768191
FinansministerietOrientering vedr. demensboligpuljen til FM03-12-20181704849768545
LiquidmindsFremsendelse af yderligere kommentarer fra Sundhedsstyrelsen til figur over beredskabet og dets aktiveringstrin - Strategi for cyber- og informationssikkerhed30-11-20181705769766638
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Danske Regioner
Forespørgsel vedr. billedtagning på Bispebjerg Hospital torsdag den 6. december - Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren30-11-20181705769767256
DR Danmarks RadioSvar på invitation til Året der gik 201804-12-20181800018769478
IT-Universitetet i KøbenhavnSvar på invitation til debatarrangement03-12-20181800024768788
 Svar på invitation til Pharmacology 2019 - Organizing Committee Member03-12-20181800024768799
DanmissionSvar på invitation til arrangement om 'samtalen'03-12-20181800024768529
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet03-12-20181800110768622
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 58604-12-20181801961769157
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 58804-12-20181801961769161
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 59004-12-20181801961769163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mette Gjerskov
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 58704-12-20181801961769159
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland: godkender budget for 2018 til puljen til Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.04-12-20181804548769466
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade30-11-20181805363767020
Roskilde KommuneSvar på spørgsmål om afrapportering ifm. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201803-12-20181805470769145
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvar på spørgsmål om tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre03-12-20181805629769099
Alkohol & SamfundTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, Alkohol & Samfund30-11-20181805690766873
DIGNITY – Dansk Institut Mod TorturTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur30-11-20181805691767082
Danske RegionerAnmodning om uddybning af konkrete handlingsforslag til stresspanelet - Danske Regioner03-12-20181805700767744
Epilepsihospitalet FiladelfiaTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, Epilepsihospitalet Filadelfia30-11-20181805710767136
Hiv-DanmarkTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, Hiv-Danmark30-11-20181805905767052
Tandlægeforeningen
Den norske tannlegeforening
Orientering om status i klagesag om afslag på selvstændigt virke som tandlæge03-12-20181805962769029
TandlægeforeningenGenfremsender orientering om status i klagesag om afslag på selvstændigt virke som tandlæge03-12-20181805962769030
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningTilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, Dansk Spielmeyer-Vogt Forening30-11-20181806258767093
SundhedsdatastyrelsenInvitation til informationsmøde om review ved Statens It-råd04-12-20181806579769378
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forslag til, hvordan man kommer lægemanglen til livs03-12-20181807362768104
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forslag til, hvordan man kommer lægemanglen til livs03-12-20181807362768107
PROSATilsagn, driftspuljen udlodningsmidlerne, PROSA30-11-20181807558766975
MedicoindustrienSvar på henvendelse vedr. implementeringen af de nye forordninger for medicinsk udstyr03-12-20181808032768794
Frederikssund KommuneSvar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 14104-12-20181808117770109
 Partshøring ifm. klagesag om genomprojekt om kronisk tarmbetændelse30-11-20181808134766522
UndervisningsministerietBrev til undervisningsministeren om Stresspanelet30-11-20181808537767466
Børne- og SocialministerietBrev til børne- og socialministeren om Stresspanelet30-11-20181808537767469
BeskæftigelsesministerietBrev til beskæftigelsesministeren om Stresspanelet30-11-20181808537767472
UdenrigsministerietBrev til ligestillingsministeren om Stresspanelet30-11-20181808537767448
Uddannelses- og ForskningsministerietBrev til uddannelse- og forskningsministeren om Stresspanelet30-11-20181808537767461
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Region Midtjylland
Justering af kommissorium for projektstyregruppen for sygehusmedicinregister til godkendelse i databestyrelsen30-11-20181808570767586
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om antal problemstillinger pr. konsultation03-12-20181808584768159
Ansatte Tandlægers Organisation
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Danske Regioner
KL
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Tandplejerforening
Dansk Psykolog Forening
Danske Bandagister
Dansk Psykoterapeutforening
Danske Bioanalytikere
Dansk Socialrådgiverforening
Danske Fodterapeuter
3F - Fagligt Fælles Forbund
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Den Danske Dyrlægeforening
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Jordemoderforeningen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Radiograf Rådet
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Bedre Psykiatri
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Diabetesforeningen
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Høreforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
Landsforeningen SIND
Patientforeningen
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Ansatte Tandlægers Organisation
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk IT
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
Dansk Standard
Danske Dental Laboratorier
Danske Seniorer
Den Danske Dommerforening
Østre Landsret
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory Association
Forbrugerrådet Tænk
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Landbrug & Fødevarer
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Medicoindustrien
Pharma Danmark - Fagforeningen for Lægemiddelakademikere
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Retspolitisk Forening
Seges
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)
Ankestyrelsen
Arbejdstilsynet
Datatilsynet
National Videnskabsetisk Komité
Det Etiske Råd
Erhvervsstyrelsen
Finanstilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Patienterstatningen
Rigsadvokaten
Rigsombudsmanden i Grønland
Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigspolitiet
Rådet for Digital Sikkerhed
Rådet for Socialt Udsatte
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Institut for Strålebeskyttelse
Ankenævnet for Patienterstatningen
Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet
Høring: Bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr - frist 20. december 2018 kl. 1224-11-20181808780760678
 Anmodning om bemærkninger ifm. klage over afgørelse om aktindsigt03-12-20181808897768818
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om at afholde møde med Tandlægeforeningen om danskuddannede tandlægers mulighed for at arbejde i Norden04-12-20181809007769311
Pallas Informatik A/SSvar på henvendelese om forebyggelse af antallet af indlæggelser04-12-20181809099769760
Dansk SygeplejerådSvar på brev til innovationsministeren og ældreministeren vedr. udspillet "Færre regler og mindre bureaukrati"03-12-20181809218768170
Dansk Psykolog Forening
Overlægeforeningen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Sociale Netværk
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Angstforeningen
Depressionsforeningen
OCD Foreningen
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Landsforeningen SIND
Danske Regioner
KL
Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper04-12-20181809227769232
Alkohol & SamfundMinisterens svar til Alkohol & Samfund vedr. alkoholpakke15-11-20181809264767527
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 11603-12-20181809283768960
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 11503-12-20181809283768954
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 11703-12-20181809283768948
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 11803-12-20181809283768970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 11403-12-20181809283768946
 Svar på henvendelse om ekstra ambulance30-11-20181809326767201
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse om forfremmelseskonsulenters beskikkelsesperiode03-12-20181809763768012
LægemiddelstyrelsenOrientering af Lægemiddelstyrelsen om svar til Danmarks Apotekerforening vedr. forfremmelseskonsulenters beskikkelsesperiode03-12-20181809763768009
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Brigitte Klintskov Jerkel
SUU alm. del - svar på spm. 15404-12-20181809850769660
 Svar på henvendelse vedr. behandling for muligt lavt stofskifte04-12-20181809951769496
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse på modtagelse af orientering om statusrapportering for 2. halvår 2018 til Statens It-råd30-11-20181810017766736
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse på modtagelse af forespørgsel om it-projekter i pipeline03-12-20181810017768615
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAnmodning om budget for 2018 fsva. driftsmidler til patientsikkerhedsarbejde i kommunerne30-11-20181810020766851
 Svar på anmodning om aktindsigt i henvendelse om beskyttelse af data, privatmarkering, anonymitet, journalføring m.v.03-12-20181810028769025
Region SjællandKvittering for ansøgning vedr. puljen til øget brug af videotolkning- Region Sjælland03-12-20181810065768261
Region SyddanmarkKvittering for ansøgning vedr. puljen til øget brug af videotolkning - Region Syddanmark03-12-20181810070768519
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning til puljen til øget brug af videotolkning03-12-20181810071768514
SundhedsstyrelsenBestilling: Indstilling af sagkyndige til Arbejdsmiljøklagenævnet03-12-20181810072768647
 Svar på din mail vedr. fertilitetsbehandling for fætter-kusine-par04-12-20181810096769756
SundhedsstyrelsenAnmodning om materiale samt udtalelse vedr. klage over aktindsigt04-12-20181810110769972
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om sagsakter og udtalelse i klage over aktindsigt04-12-20181810126769955