Skip navigation


Personoplysninger

Personoplysninger om dig i ministeriet

Orientering om modtagelse af oplysninger 

I forbindelse med en konkret sag har departementet i Sundheds- og Ældreministeriet modtaget oplysninger om dig. Ministeriet er derfor efter persondataloven forpligtet til at give dig denne orientering. 

Nedenfor kan du læse mere om ministeriets håndtering af oplysningerne. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med, at ministeriet opbevarer oplysningerne.  Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse nedenstående. 

Ministeriet indhenter og udveksler kun personoplysninger, hvis det er sagligt og nødvendigt for at behandle den konkrete sag. Der er tale om helt almindelige arbejdsgange i forbindelse med behandling af den type sager.   
Hvorfor registrerer og udveksler ministeriet oplysninger om dig?

Ministeriet har modtaget oplysninger om dig i forbindelse med en konkret sag. Formålet med, at ministeriet registrerer oplysningerne og eventuelt udveksler oplysninger med andre, er at kunne behandle sagen korrekt.

Hvad er dine rettigheder?
Du kan normalt få indsigt i de oplysninger, som ministeriet har registreret elektronisk om dig, og du har normalt ret til at få tilføjet oplysninger, hvis de oprindelige viser sig at være forkerte, vildledende eller lign. Du har også normalt ret til aktindsigt i de akter, f.eks. breve, der indgår i sagen. Hvis du ønsker indsigt eller aktindsigt, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Persondatalovens bestemmelser herom er formuleret således:

 

"§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

1.     hvilke oplysninger, der behandles,
2.     behandlingens formål,
3.     kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4.     tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

...


§ 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger. 
 


...


§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.


Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig."
 


...

Du har ret til fortrolighed. Medarbejdere må således kun slå op på oplysninger, som de har brug for i forbindelse med deres arbejde, og medarbejderne har tavshedspligt .

Hvilke oplysninger har ministeriet modtaget om dig?
Ministeriet har registreret eller modtaget nogle oplysninger om dig i forbindelse med, at sagen er startet.

Hvis du selv har indbragt sagen for ministeriet, er der tale om oplysninger, som du selv har oplyst over for ministeriet.

Hvis sagen er indbragt for ministeriet af en anden part eller en myndighed (f.eks. et offentligt sygehus eller lign.), er der tale om oplysninger, som parten eller myndigheden mener har betydning for sagens behandling. Ministeriet vil foretage dets egen vurdering af, om oplysningerne har en sådan betydning eller ej.

Hvis sagen er rejst af ministeriet selv, f.eks. på baggrund af presseomtale, er der tale om oplysninger, som ministeriet mener kan have betydning for sagens behandling.

Hvilke oplysninger indhenter eller videregiver ministeriet?
I nogle tilfælde har ministeriet brug for at indhente flere oplysninger end dem, som ministeriet allerede har modtaget, for at kunne behandle sagen korrekt eller give et meningsfuldt svar. Hvis ministeriet har brug for flere oplysninger om dig, vil ministeriet typisk indhente oplysningerne fra dig selv, fra andre offentlige myndigheder eller andre parter. Ministeriet indhenter kun oplysninger, hvis det er sagligt begrundet og relevant for sagen, og der indhentes ikke flere oplysninger end nødvendigt.

Hvis ministeriet beder om yderligere oplysninger fra dig selv , er du ikke forpligtet til at fremkomme med disse oplysninger, men afslag kan få betydning for ministeriets mulighed for at hjælpe dig i sagen.

Hvis ministeriet indhenter yderligere oplysninger fra andre offentlige myndigheder, vil ministeriet i forbindelse med indhentningen kunne videregive oplysninger fra sagen, hvis det er nødvendigt for, at myndighederne kan give de rigtige oplysninger.

Hvis ministeriet efter forvaltningslovens regler skal foretage en høring af en anden part (der skal normalt ske høring over oplysninger om faktuelle omstændigheder, som er til ugunst for parten), vil ministeriet normalt kunne videregive de oplysninger, der har haft betydning for sagens udfald, til parten. Parten kan eventuelt også indsende yderligere oplysninger om dig, som parten mener har betydning for sagens behandling. Ministeriet vil foretage dets egen vurdering af, om oplysningerne har en sådan betydning eller ej.

Hvis ministeriet afslutter sagen med en udtalelse eller en afgørelse, vil resultatet blive meddelt dem, som sagen har været rettet imod. Det kan eventuelt være dig selv, offentlige myndigheder eller andre parter i sagen.

Hvis nogen anmoder om aktindsigt i sagen, vil ministeriet normalt skulle videregive oplysningerne om dig til ansøgeren efter offentlighedsloven / forvaltningsloven, medmindre oplysningerne er af fortrolig karakter. Oplysninger om f.eks. helbredsforhold, strafbare forhold eller økonomiske forhold betragtes som fortrolige.


Sidst opdateret 01-07-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055