Skip navigation


Bilag 5


 

30.4.2004  DA  Den Europæiske Unions Tidende  L 160/136 
 

AFGØRELSE Nr. 196 af 23. marts 2004
ved anvendelse af artikel 22, stk. 1, litra a)
(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

(2004/482/EF)
 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet1, i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 22, stk. 1, litra a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31. marts 2004

under henvisning til afgørelse nr. 163 af 31. maj 1996 om fortolkning af artikel 22, stk. 1,litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 i forbindelse med personer, som får dialyse eller oxygenbehandling2, og

ud fra følgende betragtninger:

  1. I henhold til artikel 22, stk. 1, litra a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 som ændret ved forordning (EF) nr. 631/2004 af 31. marts 2004 har Den Administrative Kommission til opgave at opstille en fortegnelse over de naturalydelser, som af praktiske årsager kræver en forudgående aftale mellem patienten og den enhed, som yder behandlingen, således, at disse ydelser kan udredes under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat. Denne aftale har til formål at fremme den frie bevægelighed for de berørte personer på forsvarlige sundhedsmæssige vilkår.
  2. Den i artikel 22, stk. 1, litra a) omhandlede aftale har til formål at sikre kontinuiteten i den behandling, som en forsikret har behov for under det midlertidige ophold i en anden medlemsstat.
  3. På grund af dette mål er det vigtigste kriterium for definitionen af de naturalydelser, som kræver en forudgående aftale mellem patienten og den enhed, som leverer ydelserne i en anden medlemsstat, den lægelige be-handlings livsnødvendige karakter og den kendsgerning, at denne behandling kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og/eller af specialiseret personale og/eller med specialudstyr. En ikke-udtømmende fortegnelse på grundlag af disse kriterier er vedlagt denne afgørelse

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

  1. Al livsnødvendig lægelig behandling, som kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og/eller af specialiseret personale og/eller med specialudstyr, kræver i princippet en forudgående aftale mellem patienten og den enhed, der yder den pågældende behandling, for at sikre, at behandlingen er til rådighed for den forsikrede under det midlertidige ophold i en anden medlemsstat.
  2. En ikke-udtømmende fortegnelse, som er baseret på de i stk. 1 anførte kriterier, er vedlagt denne afgørelse
  3. Denne afgørelse træder i stedet for afgørelse nr. 163 af 31. maj 1996. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den 1. juni 2004.

 

Fodnoter
1)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31. marts 2004.

2) EFT L 241 af 21.9.1996

Formand for Den Administrative Kommission

Tim Quirke


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |