Skip navigation


Appendix 2


 

Aktivitetsopgørelser

1.1. Opgørelse af produktionsværdi over tid


Det er nødvendigt at tage en række hensyn ved sammenligninger af produktionsværdien over tid. Sygehusenes DRG-baserede produktionsværdi målt over tid vil bl.a. kunne påvirkes af:

  • Ændringer i grupperingslogik
  • Indførelse af nye koder
  • Strukturændringer
  • Stigning i værdi pr. kontakt (creep)

I opgørelserne af aktiviteten i afsnit 3.3 er det forsøgt at korrigere produktionsværdien for ændringer i grupperingslogik og indførelse af nye koder. Samtidig er der korrigeret for, at det er blevet obligatorisk at registrere flere nye områder i perioden 2000-2004.

Resultaterne i afsnit 3.3 er i praksis fundet ved at sammenligne aktiviteten i overlappende perioder af to år. For hver toårsperiode er korrektionerne håndteret på følgende måde:

Sammenligning af produktionsværdi i 2000 og 2001

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2002. Data i takstsystemet for 2002 er korrigeret for, at patienttypen deldøgn afskaffes fra 2002. For radiologi er indført nye SKS-koder i 2000, hvoraf det først er blevet obligatorisk at registrere alle procedurekoder fra 2002. Grupperingen i DkDRG2002 er baseret på de nye koder. For at gøre produktionsværdien sammenlignelig i 2000 og 2001 er de radiologiske proceduretakster fjernet i begge år, således at kun afregningen for de ambulante besøg indgår. Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen, da registrering heraf ikke er obligatorisk.

Sammenligning af produktionsværdi i 2001 og 2002

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2002. For onkologi og hæmatologi er indført nye SKS-koder i 2002, som benyttes i grupperingen i DkDRG2002. For radiologi er indført nye SKS-koder i 2000, hvoraf det først er blevet obligatorisk at registrere alle procedurekoder fra 2002. Grupperingen i DkDRG2002 er baseret på de nye koder.

For at gøre produktionsværdien sammenlignelig i 2000 og 2001 er de radiologiske proceduretakster fjernet i begge år, således at kun afregningen for de ambulante besøg indgår.

Korrektion for hæmatologi er indført ved at de registrerede koder i 2001 er oversat til de nye koder i det omfang oversættelse er direkte mulig. Der benyttes dermed samme metode til korrektion som ved beregning af baseline 2002 til den statslige puljeordning.

For onkologien er der, jf. den statslige aktivitetspulje, sket en korrektion dels for alle patienter på onkologiske afdelinger og dels for patienter på andre afdelinger grupperet i MCD 27. Korrektionen sker ved, at taksten for alle patienter på de onkologiske afdelinger i 2002 justeres ned til gennemsnitsværdien pr. kontakt på de onkologiske afdelinger i 2001. Korrektionen foretages pr. afdeling. På de øvrige afdelinger, der får grupperet patienter i MCD 27 i 2002, korrigeres taksten for de patienter der har MDC 27 i 2002. Taksten sættes ned til gennemsnitstaksten i 2001 på tværs af de onkologiske afdelinger.

Endelig er telefonkonsultationer taget ud af opgørelsen, da registrering heraf ikke er obligatorisk.

Sammenligning af produktionsværdi i 2002 og 2003

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2003. I DkDRG-systemet for 2003 er indført tre nye DRG-grupper til geriatrisk aktivitet. Det er valgt at genbruge den korrektion for geriatriske patienter på 102 mio. kr., som blev beregnet i forbindelse med den statslige meraktivitetspulje. Speciale 61 og 63 er ligesom i den statslige meraktivitetspulje udeladt af opgørelserne. Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen, da registrering heraf ikke er obligatorisk.

Sammenligning af produktionsværdi i 2003 og 2004

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2004. Både for ambulante og stationære patienter i 2004 anvendes koder, der først er blevet implementeret i de gældende SKS-klassifikationer i løbet af 2003 eller ved årsskiftet 2003/2004. For at rette op på, at den samme aktivitet grupperes forskelligt alene som følge af nye koder, beregnes en korrektion af aktiviteten. Korrektionen implementeres ved, at værdien af aktiviteten i 2004 justeres sådan, at den svarer til værdien ved gruppering uden de nye koder. Der er foretaget korrektioner efter samme metode som i den statslige meraktivitetspulje inden for følgende områder: intensiv, neurorehabilitering, nye ambulante proceduregrupper nye ambulante diagnosegrupper, klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Speciale 61 og 63 er ligesom i den statslige meraktivitetspulje udeladt af opgørelserne. Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen, da registrering heraf ikke er obligatorisk.

1.2. Opgørelse af antal kontakter og behandlede personer


Størstedelen af ændringerne i takstsystemerne påvirker ikke opgørelserne af antal kontakter og behandlede personer. Indførelsen af de nye geriatriske grupper i 2003 påvirker f.eks. ikke antallet af patienter, der behandles.

Ved tidsserier af antal kontakter og behandlede personer er det dog nødvendigt at foretage nogle få korrektioner.

For de ambulante patienter er opgørelserne afgrænset til kun at omfatte ambulante besøg og ikke assistancer m.v. Hermed korrigeres bl.a. for radiologiske ydelser, der leveres som assistancer.

I lighed med tidligere opgørelser er raske ledsagere og raske nyfødte udeladt af opgørelserne. Det er samtidig valgt at tage telefonkonsultationer ud af opgørelserne, da registrering heraf ikke er obligatorisk.

1.3. Korrektioner for strukturændringer


Ændringer i sygehusenes struktur kan påvirke både produktionsværdien og antallet af udskrivninger. Ved sammenlægning af sygehuse og/eller afdelinger vil det, der tidligere har været en overflytning mellem to sygehuse og dermed to udskrivninger kun blive takstfastsat som én udskrivning. Tilsvarende kan omlægning fra stationær til ambulant produktion føre til et fald i produktionsværdien.

Ved opgørelser af sygehusenes meraktivitet korrigeres for strukturændringer ved at finde ændringen i produktionsværdien som følge af sygehus- eller afdelingssammenlægningerne eller ved at finde ændringen i produktionsværdien som følge af omlægning fra stationær til ambulant behandling. Denne værdi trækkes fra produktionsværdien i baselineperioden.

Ved aktivitetsopgørelserne i rapporten til evaluering af takststyring er valgt en væsentlig mere simpel form for korrektion for strukturændringer. Der korrigeres i aktivitetsopgørelserne endvidere kun for strukturændringer ved opgørelserne på sygehusniveau.

Der er i flere amter sygehusnumre, der kun optræder enten i 2003 eller 2004. Det gælder bl.a. i Storstrøms Amt, som med udgangen af 2003 har slået alle sygehuse sammen til ét sygehusnummer. I Nordjyllands Amt foretages større strukturomlægninger i løbet af 2003, hvor flere aktiviteter bl.a. flyttes på tværs af sygehusene.

For at kunne sammenligne udviklingen i produktionsværdien i 2003 og 2004 i er det i de to amter valgt at samle alle sygehusene til ét sygehusnummer både i 2003 og 2004.

Der er herudover også sket en række strukturændringer, som primært påvirker produktionsværdien på enkelte sygehuse. I de sygehusopdelte opgørelser er det valgt at udelade Tønder Sygehus. Sygehuset har en kraftig negativ vækst i produktionsværdien fra 2003 til 2004 og har samtidig lukket en fødeafdeling i 2003. Tarm og Lemvig sygehuse har i 2003 lukket nogle funktioner, som er overført til andre sygehuse, og de to sygehuse er derfor også udeladt af den sygehusopdelte opgørelse.

Ligesom i opgørelserne af lønsum mv. pr. sygehus er Odder Sygehus, Grenå Sygehus og Samsø Sygehus i øvrigt også udeladt af aktivitetsopgørelserne.

I to amter er det til opgørelserne på sygehusniveau valgt at foretage underopdelinger af de eksisterende sygehusnumre. I Frederiksborg Amt udskilles Hørsholm Sygehus fra Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen. Hørsholm Sygehus har 100 pct. takstfinansiering. I Ringkjøbing Amt udskilles høreklinikken på Holstebro Sygehus, som har en anden takststyringsmodel end resten af sygehuset..

For de amter, hvor alle sygehuse er samlet på ét sygehusnummer, er det ikke muligt at sammenligne variationer i takststyringens effekt på sygehusenes produktion.

1.4. Vurdering af udviklingen i aktivitet og meraktivitet


Ved sammenligninger af aktiviteten på sygehusene før og efter

Ligesom i opgørelserne af lønsum mv. pr. sygehus er Odder Sygehus, Grenå Sygehus og Samsø Sygehus i øvrigt også udeladt af aktivitetsopgørelserne.

l.a. er fastlagt ud fra aktiviteten det foregående år, et produktivitetskrav m.v. Opgørelser af aktiviteten ser på ændringer i den faktiske aktivitet mellem to eller flere år.

Baseline opgøres på amtsniveau, og det er derfor ikke muligt at foretage opgørelser af aktivitet over baseline opdelt på f.eks. specialegrupper og indlæggelsesmåder m.v.

På grund af det indbyggede produktivitetskrav m.v. vil opgørelser af årlige stigninger i aktiviteten ikke give præcis samme resultat som opgørelser af aktivitet over baseline.

Bilag Spørgeskema


Takststyring forstås i dette spørgeskema bredt og refererer såvel til amtets generelle takststyringsmodel, takstafregning mellem amter og takstafregning som følge af de statslige meraktivitetspuljer.

Spørgeskemaet er opdelt i seks emneområder svarende til de områder, som skal afdækkes i evalueringen (afsnit A-F).

Spørgeskemaet bedes udfyldt af amtets sundhedsforvaltning. En række spørgsmål relaterer sig til udmøntningen og virkningen af takststyring på sygehus- og afdelingsniveau. I forhold til disse spørgsmål vil det være op til amtets sundhedsforvaltning at afgøre, om der er behov for at indhente oplysninger decentralt.

Derudover er en række af spørgsmålene udformet med henblik på en mere kvalitativ besvarelse, hvor amtet opfordres til at indarbejde vurderinger og bemærkninger i spørgeskemaet. Samtidig er amtet velkommen til at vedlægge evt. materiale, dokumentation etc. til besvarelsen.

Spørgeskemaet bedes udfyldt elektronisk og sendt til Kristian Hertz, krh@im.dk senest fredag den 17. december 2004.

A. Ændringer i amtets takststyringsmodel

1. Er der foretaget ændringer i amtets takststyringsmodel af sygehusene fra 2004 til 2005? Beskriv eventuelle ændringer i hovedtræk.

 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |