Skip navigation


6. Offentlig kasseanalyse

De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug

I dette kapitel analyseres virkningerne af alkoholforbruget på den offentlige kasse.

Tabel 8. Skøn over den offentlige kasses udgifter og indtægter ved alkoholforbruget i 1996, i mio. kr.

Behandlingsudgifter mv.

Overførselsudgifter
- Førtidspension
- Kontanthjælp
- Sygedagpenge
- Offentligt ansattes løn under sygdom

Samlede overførselsudgifter

Samlede bruttoudgifter

Afgifter
Moms
1.326
416
346
162

2.250

8.131

-4.325
-2.279

Samlede nettoudgifter

1.527

6.1. Den offentlige kasses indtægter
Statens provenu ved afgifter på øl, vin og spiritus omsat i Danmark i 1996 beløb sig til 4.325 mio. kr. Statens momsprovenu ved salg af alkohol i Danmark var 2.279 mio. kr. i 1996. Statens samlede provenu ved salg af alkohol i Danmark udgjorde 6.604 mio. kr. i 1996.

6.2. Den offentlige kasses udgifter
Den offentlige sektors udgifter ved alkoholstorforbrug kan ifølge Lotz (1994) opdeles i behandlingsudgifter og overførselsudgifter.

6.2.1. Behandlingsudgifter
Behandlingsudgifterne svarer til de direkte omkostninger afholdt af det offentlige til behandling af alkoholskader, færdselsulykker, kriminalitet, sociale tiltag og forebyggelse beregnet i den samfundsøkonomiske analyse, bortset fra moms på og patienternes egenbetaling af medicin samt materielle omkostninger ved alkoholrelaterede færdselsuheld.

De offentlige udgifter ved alkoholrelaterede trafikulykker beregnes ved at fratrække den skønnede egenbetalingsdel af medicin, hjælpemidler, transport og sygesikringsfinansierede ydelser fra de samlede omkostninger ved personskader i trafikulykker. Denne egenbetalingsandel udgør ifølge Andersen & Kidholm (1998) 5,7 pct. af de samlede omkostninger. Egenbetalingsdelen beløber sig samlet til 16 mio. kr., hvorved de resterende 265 mio. kr. er offentligt betalte behandlingsudgifter.

Den offentlige sektors samlede behandlingsudgifter i forbindelse med alkoholstorforbrug opgøres på denne baggrund til 5.881 mio. kr. Det er de direkte omkostninger eksklusiv private udgifter til medicin og private udgifter ved færdselsulykker.

6.2.2. Overførselsudgifter
Ved overførselsudgifter forstås udgifter til sociale pensioner, kontanthjælp og sygedagpenge. Den gennemsnitlige førtidspension var i 1996 på 8.133 kr. om måneden (beregnet udfra Danmarks Statistik, 1998 II), hvilket svarer til 97.593 kr. om året. I afsnit 4.1.9. blev det antaget, at 5 pct. af nye førtidspensionister skyldtes alkoholrelaterede faktorer. Det antages ligeledes, at 5 pct. af bestanden af førtidspensionister er pensioneret som følge af alkoholrelaterede faktorer, dette betyder at 13.600 førtidspensionister medtages i beregningen, da der i 1996 var knap 272.000 førtidspensionister (Danmarks Statistik, 1998 II). Derved fås en årlig udgift på 1.326 mio. kr. til førtidspension grundet alkohol.

Ved en antagelse om, at 5 pct. af de ca. 94.000 helårsmodtagere af passiv kontanthjælp skyldes et storforbrug af alkohol, fås en årlig udgift på 416 mio. kr. for den offentlige sektor, da den gennemsnitlige udbetaling af kontanthjælp pr. måned i 1996 var 7.399 kr.

Der blev udbetalt sygedagpenge i 2.938.000 uger i 1996, heraf skønnes 5 pct. at være udbetalt pga. sygdom i forbindelse med alkoholstorforbrug. Det gennemsnitlige beløb udbetalt i sygedagpenge var i 1996 2.358 kr. pr. uge, svarende til 346 mio. kr. Herudover fik offentligt ansatte udbetalt fuld løn under sygdom, og da offentligt ansatte udgør ca. 33 pct. af samtlige beskæftigede, antages det, at offentligt ansatte var syge i 1.447.000 uger. Hvis 5 pct. heraf var alkoholrelateret, betyder det, at der blev udbetalt løn til offentligt ansatte, der var syge pga. alkoholforbrug i 1.391 år. Ved en gennemsnitlig årlig lønindkomst på 116.200 kr. betyder det en offentlig udgift på 162 mio. kr.

De samlede offentlige overførselsudgifter i forbindelse med alkoholstorforbrug var i 1996 2.250 mio. kr. De samlede offentlige udgifter i forbindelse med alkoholstorforbrug var i 1996 8.131 mio. kr., og de samlede indtægter var 6.604 mio. kr. Derved fås en nettoudgift for den offentlige kasse på 1.527 mio. kr. Sammensætningen af udgifterne er illustreret i tabel 8 ovenfor.


Sidst opdateret 28-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |