Skip navigation


Oversigt over større initativer på ældreområdet i perioden 2015-2019

11-04-2019
Se oversigten nedenfor:

2019

Finanslovsaftale 2019:

Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord (hent nyhed på sum.dk)
Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte med finansloven for 2019 100 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som led i initiativet blev der indført en forpligtelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne bekæmper ensomhed.

Styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring (henter pdf på fm.dk)
Med aftale om finansloven for 2019 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikker-hed skal udvikle og afprøve en metode, der skal bidrage til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre bor-gere, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem og plejecentre mv.

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet (henter pdf på fm.dk)
Med aftalen om finansloven for 2019 iværksatte regeringen og Dansk Folkeparti en række initiativer for at støtte kommunerne i deres arbejde med at løse rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Der blev afsat 149,3 mio. kr. til initiativerne i perioden 2019-2022.

Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i ældreplejen (henter pdf på fm.dk)
Udadreagerende adfærd i form af f.eks. vold eller trusler om vold i ældreplejen påvirker trivsel og arbejdsmiljø på plejecentre og har negative konsekvenser for de øvrige beboere og pårørende. Med finanslovsaftalen 2019 blev der afsat 60 mio. kr. fra 2019-2022 til en handlingsplan med henblik på at understøtte en mere målrettet og sammenhængende indsats til at redu-cere udadreagerende adfærd.

Satspuljeaftale 2019–2022:

Aftale om satspulje 2019-2022 på ældreområdet  (hent aftalen på sum.dk-pdf)

Handlingsplanen ”Det gode ældreliv” (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat 165,1 mio. kr. til handlingsplanen ”Det gode ældreliv”, der skal lægge sporene for en målrettet indsats på området de kommende år, og som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Handlingsplanen har fokus på a) En god overgang til ældrelivet, b) Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv, c) Pårørende, fælleskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning i det gode ældreliv og mod ensomhed, d) Målret-tet indsats for de svageste ældre, og e) En værdig død.

Forsøg med friinstitutioner (nyhed på sum.dk)
Som led i Sammenhængsreformen gennemføres et forsøg med friinstitutioner på bl.a. ældreområdet, hvor de enkelte pleje-hjem får mere frihed til at styrke kvaliteten samtidig med, at den målrettede opfølgning på resultater, kvalitet og effektivitet styrkes. I forsøget kigger man både på lokal, kommunal og statslig regulering, som tager tid fra kerneopgaven. Forsøget løber i perioden 2018 - 2021.

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat i alt 35 mio. kr. til en pulje til at sikre sammenhængende indsatser imod ensom-hed og mistrivsel hos ældre – med særlig fokus på ældre mænd. Puljen kan eksempelvis søges med henblik på at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, indsatser eller projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord.

Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demens-badge) (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. til at indføre en ordning med demens-badge til mennesker med demens, der på en værdig måde kan være med til at skabe synlighed omkring borgere med demens i det omgivende lokalsam-fund, så fx buschaufføren eller ekspedienten får mulighed for at spotte, at en borger måske har brug for hjælp.

Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorg-reaktioner (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat i alt 5,2 mio. kr. til, at Det Nationale Sorgcenter udvikler et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner.

Forebyggelse af inkontinens hos ældre (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat 2,5 mio. kr. til et forebyggelsesinitiativ, der skal understøtte kommunernes ind-sats i forhold til forebyggelse af inkontinens med særlig fokus på ældre kvinder.

Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat 7 mio. kr. til et forsøgsprojekt med frivillige tryghedspersoner, der kan tilbyde at være omkring mennesker med demens, der er indlagt på sygehuset. Initiativet skal ses i relation til, at der som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 blev igangsat et forsøgsprojekt med demensvenlige sygehuse.

Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet (henter pdf-satspuljeaftale)
Med satspuljeaftalen for 2019 blev der aftalt at igangsætte en undersøgelse af, hvilke muligheder for tid til nærvær for nært-stående til døende, der plejes uden for hjemmet, har adgang til, de sidste dage indtil døden indtræffer.

Økonomiaftale 2019 med KL (henter pdf på fm.dk)
Med økonomiaftalen med KL fik kommunerne et løft på 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd, herunder at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg (nyhed på sum.dk)
Som en del af ældreministerens og regeringens fokus på og indsats mod ensomhed og de utilsigtede konsekvenser, det kan have både for helbredet og livskvaliteten hos den enkelte ældre er servicelovens § 79 a justeret således, at kommunerne fra 1. juli 2019 skal tilbyde alle 70-årige, der bor alene i kommunen, et forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at styrke indsatsen i forhold til at opspore og forebygge ensomhed blandt en gruppe af ældre, som kan være udsat i forhold til at opleve ensomhed fx i overgangen til pensionisttilværelsen og som bor alene.


Redegørelse om ældreområdet 2019 (henter pdf)
Redegørelsen beskriver forholdene på ældreområdet. Regeringens ældrepolitik tager afsæt i fem grundlæggende værdier: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. I redegørelsen for 2019 redegøres der indledningsvist for udviklingen på ældreområdet dernæst fokuserer redegørelsen på de 4 overordnede temaer: Tema 1 om Det gode ældreliv, hvor der ses på middellevetid og sund aldring, Tema 2 om Ensomhed, Tema 3 om Demens, hvor der ses på de tre mål, der blev opstillet i demenshandlingsplanen fra 2017, og Tema 4 om Rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, hvor der bl.a. ses på tal for fuldtidsbeskæftigede og sygefravær i ældreplejen.


2018

Finanslov 2018:

Aftale om finanslov 2018 (hent aftalen på regeringen.dk)

Bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen (nyhed på sum.dk)
Til at styrke bemandingen i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger blev der med finansloven for 2018 afsat 500 mio. kr. årligt til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (puljeopslag på sum.dk)
I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

En værdig død (hent aftale på regeringen.dk)
Med finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunerne i deres opgave med at sikre ældre døende, som kommunerne er i kontakt med, en god og værdig afslutning på livet. Det kan bl.a. ske ved involvere civil-samfundet, fx ved at inddrage frivillige fra vågetjenester.

Hjælp og aflastning til pårørende (hent aftale på regeringen.dk)
Pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. Med finansloven for 2018 blev der afsat 60 mio. kr. årligt til at understøtte og styrke kommunernes pårørendeindsats. Som led i initiativet er der indført en forpligtelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårø-rende.

Styrket frit valg på ældreområdet (hent aftale på regeringen.dk)
For at styrke de ældres frie valg blev der med finanslovsaftalen for 2018 afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en forsøgsordning, der systematisk skal afprøve, hvordan man kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.

Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen (nyhed på sum.dk)
Regeringen og Dansk Folkeparti blev med finansloven for 2018 enige om, at kvaliteten og resultaterne af indsatserne i ældre-plejen bør være i fokus i fremtiden. I forlængelse heraf samt aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der blevet ned-sat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til modeller for kvalitetsindikatorer, herunder valg af konkrete indikato-rer. Der afsættes med finansloven for 2019 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Bedre indsats mod sygefravær (hent aftale på regeringen.dk)
Regeringen og Dansk Folkeparti blev med finanslovsaftalen for 2018 enige om, at det er vigtigt at styrke indsatsen for at reducere sygefraværet i ældreplejen til gavn for medarbejderne og de ældre borgere. Der er derfor afsat en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Satspuljeaftale 2018 - 2021:

Satspuljeaftale 2018-2021 på ældreområdet (hent aftalen på sum.dk-pdf)

Plejehjemsoversigt (nyhed på sum.dk)
Det skal være nemmere for de ældre og deres pårørende at træffe et oplyst valg om, hvilket plejehjem de ønsker at bo på. Derfor er der blevet etableret en plejehjemsoversigt med oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger i Danmark målrettet ældre. Plejehjemsoversigten er en del af satspuljeaftalen for 2018. Lovgivningen bag plejehjemsoversigten trådte i kraft 1. juli 2018.

Tilsyn (nyhed på sum.dk)
Med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 60 mio. kr. til i en forsøgsperiode på fire år at føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Lovgivningen om et styrket og risikoba-seret tilsyn på ældreområdet trådte i kraft 1. juli 2018.

Nationalt videnscenter for en værdig pleje (nyhed på sum.dk)
Som led i satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 59,7 mio. kr. til at etablere et nationalt videnscenter, for en værdig pleje. Videnscentret skal særligt have fokus på, hvordan der sikres en værdig ældrepleje i kommunerne til gavn for både de ældre og deres pårørende. Der blev desuden nedsat et uafhængigt nationalt råd, som er tilknyttet videnscentret, og et udgående rejsehold, som kommunerne kan søge om at komme og give inspiration.

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem (nyhed på sum.dk)
Plejehjem er den enkelte beboers hjem og ikke en institution, hvor man opholder sig midlertidigt. Som led i satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 20 mio. kr. i 2021 til en pulje, hvor kommuner, selvejende institutioner, friplejebolig¬leverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge midler til at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker.

Ensomme skal have klippekort til fælleskab (nyhed på sum.dk)
Ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere skal i en række forsøgskommuner have mulighed for at få et fælleskabsklippekort, der kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund, fx man-deklubber, cykling uden alder, spisevenner m.v. Derfor blev der i satspuljen for 2018 afsat 29,4 mio. kr. over fire år til for-søg med fælleskabsklippekort i 8-10 kommuner.
For at muliggøre at flere ældre kan få glæde af fællesskabsklippekortet, er der med satspuljeaftalen for 2019 afsat yderlige-re 21,1 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden 2019 – 2021.

Aftale om satspulje aftale 2018-2021  (nyhed på sum.dk)

Aftale om satspulje 2019-2022  (nyhed på sum.dk)

Udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (nyhed på sum.dk)
Med satspuljeaftalen for 2018 udbredtes kursusforløbet ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” til alle landets kommuner. Kursusforløbet er målrettet voksne pårørende til mennesker med demens og andre langvarige sygdomme. Formålet med initiativet er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den medfører mistrivsel, isolation, ensomhed, stress og/eller depression hos den pårørende. Der blev afsat 15,8 mio. kr. over fire år.

Tryghed om det frie valg på ældreområdet  (nyhed på sum.dk)
For at sikre tryghed om det frie valg for de ældre indgik regeringen i oktober 2017 en aftale med alle Folketingets partier, der skal forebygge konkurser blandt private leverandører. Med en lovændring af serviceloven i 2018, som blev vedtaget af et enigt Folketing, trådte lovændringen i kraft 1. juli 2018. Kommunerne skal fremover sikre, at de indgår kontrakt med robuste virksomheder. Serviceloven er ændret, så kommunerne forpligtes til løbende – og mindst én gang årligt – at efterberegne deres afregningspriser samt lave beredskabsplaner for håndteringen af eventuelle konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje.

Undersøgelse: Regeringen vil forebygge konkurser i ældreplejen  (nyhed på sum.dk)

Politisk aftale om forebyggelse af konkurser  (på regeringen.dk)

Lovforslag til "Lov om ændring af lov om social service - (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet")  (på ft.dk) 

Visionskatalog – Værdighed i ældreplejen, en hjertesag (hent publikation på sum.dk-pdf)
Ældreministeren udgav i marts 2018 et visionskatalog over værdighed i ældreplejen. Kataloget indeholder 4 pejlemærker for, hvad regeringen vil opnå med initiativerne på ældreområdet: 1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse, 2) Bedre plads til pårørende, 3) Adgang til fællesskabet for alle og 4) Mere nærvær ved livets afslutning. Konkret indeholder kataloget en undersøgelse af mulighederne for at understøtte og udbrede etablering af flere seniorbofællesskaber. 

Redegørelse om ældreområdet 2018 (hent pdf)
Redegørelsen beskriver forholdene på ældreområdet. Regeringens ældrepolitik tager afsæt i fem grundlæggende værdier: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Redegørelsen for 2018 giver bl.a. en status for en række forhold på ældreområdet, herunder den økonomiske udvikling, den demografiske udvikling, sund aldring og temaer som ensomhed, frit valg, tilfredshed med hjælpen, demens og rekruttering.

Økonomiaftale 2018 med KL (hent aftale - fm.dk)
Med økonomiaftalen med KL fik kommunerne et løft på 800 mio. kr. til den borgernære velfærd – herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Politisk aftale om revision af magtanvendelsesreglerne på demensområdet  (nyhed på sum.dk)
I august 2018 blev der indgået en politisk aftale om revision af servicelovens regler om magtanvendelse på demensområdet. Tilsvarende blev der indgået en aftale om revision af reglerne på handicapområdet. De politiske aftaler er en opfølgning på det serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i serviceloven, som blev i gangsat som led i et initiativ i den nationale demenshandlingsplan. Formålet med revision af reglerne er at give kommunerne de bedst mulige rammer for at varetage omsorgspligten overfor voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder mennesker med demens, som ikke kan tage vare på sig selv.

Link til "Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)"  (pdf på regeringen.dk)

Kortlægning af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet (nyhed på sum.dk)
Flere steder i landet oplever kommuner mangel på social- og sundhedsassistenter. Derfor gennemførte regeringen i efteråret 2018 en kortlægning af udfordringerne med rekruttering af social-og sundhedsassistenter. Undersøgelsen peger bla. på, at social- og sundhedsuddannelserne oplever manglende optag og højt frafald. Kortlægningen kaster også lys over, at social- og sundhedsmedarbejdere generelt har et højt sygefravær. Desuden er ca. 80 pct. ansat på deltid.
På den baggrund iværksatte regeringen en række initiativer – herunder bla. at styrke praktikvejledning i uddannelserne, styrke indsatsen overfor højt sygefravær og at få flere medarbejdere til at gå op på fuld tid.2017

Finanslovsaftale 2017:

Markant løft på ca. 2 mia. kr. til ældrepleje – herunder frisk mad og klippekort  (henter pdf på fm.dk)

Køkkener på plejehjem (nyhed på sum.dk)
425 mio. kr. til nye og bedre køkkener på plejehjem i 69 kommuner.
Med finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat 425 mio. kr. til at give de ældre bedre mad og bedre madoplevelser og etablere eller genetablere nye køkkener på plejehjemmene. 69 kommuner fik del i midlerne, og næsten 800 køkkener er blevet renoveret, etableret eller genetableret og det anslås, at mere end 14.000 ældre har fået maden tættere på.

Bedre mad i eget hjem (hent aftalen på fm.dk)
Foruden puljen til køkkener på plejehjem afsatte aftalepartierne også 25 mio. kr. på finansloven for 2017 til forsøg med nye tilgange til levering og anretning af mad til ældre i eget hjem, så de måltider, der leveres derhjemme, bliver mere appetitvækkende.

Ældre plejehjemsbeboere får klippekort til oplevelser og personlig pleje  (nyhed på sum.dk-8.2.2017)
Ældre på plejehjem får klippekort til ekstra hjælp, fornøjelser og ledsagelse (nyhed på sum.dk-19.4.2017)
Som led i finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt til, at alle plejehjemsbeboere kunne få hvad der svarer til ca. en halv times selvvalgt ekstra hjælp om ugen til aktiviteter, der lå ud over den almindelige pleje og omsorg.
97 ud af landets 98 kommuner søgte puljen og alle fik del i midlerne, som blev fordelt efter befolkningstal. Kommunerne skulle beskrive, hvordan de ville sikre, at alle plejehjemsbeboere ville få tilbud om at benytte klippekortsordningen. Midlerne blev fordelt som en pulje i 2017 og 18, hvorefter de fra 2019 fordeles til kommunerne over bloktilskuddet.


2016

Finanslovsaftale 2016:

Værdighedsmilliard og indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne (nyhed på sum.dk)
I finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016, så kommunerne fremover kan styrke arbejdet med en værdig ældrepleje. Kommunerne blev forpligtet til at udforme en værdighedspolitik og beskrive deres overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet i den enkelte kommune.

Finanslovsaftale 2016: Én milliard til værdig ældrepleje og 2,4 mia. kr. til et markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre (hent pdf på fm.dk)

Satspuljeaftale 2016: Den nationale demenshandlingsplan 2025 (nyhed på sum.dk)
Demenshandlingsplan har fokus på værdighed dog faglighed (nyhed på sum.dk)
Regeringen og satspuljepartierne indgik i december 2016 en aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025. Handlingspla-nen opstiller tre mål for demensindsatsen frem mod 2025: 1) Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, 2) Flere men-nesker med demens skal udredes og 80 % skal have en specifik diagnose og 3) En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Med handlingsplanen udmøntes 470 mio. kr. til 23 konkrete initiativer, bl.a. flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet, flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud, etablering af 13 rådgivnings- og aktivitetscentre samt flere demensegne-de plejeboliger.

Aftale tekst om den nationale demenshandlingsplan 2025 (pdf på sum.dk)
Publikationen: "Et trygt og værdigt liv med demens" - National demenshandlingsplan 2025" (pdf på sum.dk)

Afbureaukratiseringsindsats på ældreområdet (nyhed på sum.dk)
I december 2016 igangsatte ældreministeren og KL et arbejde om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen. Rapporten, der blev offentliggjort i januar 2018, indeholder 14 anbefalinger.

KL og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om at følge op på anbefalingerne i rapporten. Konkret i forhold til anbefalingen om at afskaffe tilsynspolitikkerne er det besluttet ikke at implementere anbefalingen. Afbureaukratisering på ældreområdet indgår også i regeringens afbureaukratiseringsreform, herunder i Kuglegravningen af ældreområdet. Derudover i ”Meld en regel” på velfærdsområdet samt i frikommuneforsøg II, hvor kommuner bl.a. kan søge om at blive undtaget for regler på ældreområdet.

Regeringen har som led i arbejdet med afbureaukratiseringsreformen også gennemført en kulegravning af regler og registreringskrav i ældreplejen.
Link til rapporten (pdf på sum.dk)

Læs også
"Regelforenklinger skal give ansatte i ældreplejen mere tid til pleje og omsorg" (på fm.dk)
Sidst opdateret 27-06-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |